สถานะโดยรวม

คำถามทั้งหมด

  • ###  = คำถามที่ยังไม่ได้ตอบ
  • ###  = คำถามที่ยังตอบไม่ครบ
  • ###  = คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว
  • ###  = คำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง (เนื่องจากมีการคำตอบก่อนหน้านี้อยู่แล้ว)


ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับรอยโรค

พลังและความรู้สึก

ปัญหาสุขภาพ

กิจกรรมและการมีส่วนร่วม

ความเป็นอิสระในการทำกิจวัตรประจำวัน

การทำงาน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

บริการสุขภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล

คุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยทั่วไป

การสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนประเทศไทย

สถานที่อยู่ปัจจุบนั

ภาวะบาดเจ็บไขสนั หลงั

กรณีเจ็บป่ วยเล็กน้อย

กรณีเจ็บป่วยรุนแรง

แสดงความคิดเห็นและข้อสังเกต