การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

การสมัครขอรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หากท่านไม่สามารถกรอกแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ หรือแบบสอบถามกระดาษ, ท่านสามารถเลือกตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์.
กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อการนัดหมายวันสัมภาษณ์, เราจะแจ้งวันนัดหมายทางอีเมล์หรือโทรศัพท์กลับถึงท่านโดยเร็ว ขอบคุณล่วงหน้าที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาติ

* ข้อมูลที่ต้องระบุ
 
คำนำหน้าชื่อ:
     
 
*ชื่อแรก:
     
 
*นามสกุล:
 
 
 
*หมายเลขโทรศัพท์:
     
 
ที่อยู่อีเมล์:
     
           
 
กรุณาแจ้งวันเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์::
 
 
*วันเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ 1:
  ((ตัวอย่าง: 26.03.2560 17:30)
 
วันเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ 2:
     
 
วันเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ 3:
     
หมายเหตุ:
           
 
ขอบคุณอย่างสูงที่ท่านสมัครเข้าโครงการ