ศูนย์ศึกษาวิจัย

 

ศูนย์ศึกษาวิจัยที่ท่านขึ้นทะเบียนด้วย

กรุณาส่งใบยินยอมที่ลงนามแล้วไปยังศูนย์ศึกษาวิจัยของท่าน. หากท่านกรอกแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ, กรุณาส่งแบบสอบถามและใบยินยอมที่ลงนามแล้วมาด้วย
 ที่อยู่ไปรษณีย์
โครงการวิจัยบาดเจ็บไขสันหลังสากล
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย


อีเมล์: contact@th.insci.network
 คำสงวนสิทธิ์
เนื้อหาที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาวิจัยบาดเจ็บไขสันหลังนานาชาติ. ความถูกต้องของสารสนเทศถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนได้รับการนำเสนอในเว็ปไซต์นี้. อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ไม่สามารถรับรองว่าสารสนเทศดังกล่าวจะทันสมัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด. ศูนย์จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขและปรับสารสนเทศหรือข้อมูลให้ทันสมัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ศูนย์ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความสูญเสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากสารสนเทศที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้