โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากล

 

โครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากลเป็นโครงการที่ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นก้าวแรกของการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ไขสันหลังเคยบาดเจ็บอย่างครอบคลุมและเป็นระบบเดียวกัน. โครงการนี้เป็นโครงการร่วมหลายประเทศเพื่อสำรวจผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนใน 27 ประเทศ ที่อยู่ในทั้ง 6 ภูมิภาคตามการแบ่งโดยองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ ผู้ที่ไขสันหลังเคยได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรค อาศัยในชุมชน และมีอายุมากกว่า 18 ปี มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการสำรวจนี้. เรามีทั้งแบบสอบถามที่เป็นระบบออนไลน์ หรือที่พิมพ์เป็นกระดาษและกรณีที่ไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้เอง เราจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์.
วัตถุประสงค์หลักของโครงการสำรวจบาดเจ็บไขสันหลังสากลนี้คือ แจกแจงและระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ, สุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้ที่ไขสันหลังเคยบาดเจ็บในประเทศต่าง ๆ. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่กับสภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง รวมถึงระบบสุขภาพและระบบการฟื้นสภาพที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อสังคมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ที่ไขสันหลังบาดเจ็บ. คาดหวังว่าผลการศึกษาจากการสำรวจครั้งนี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเจรจากับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงนโยบายให้เกิดการพัฒนาความสามารถ, สุขภาพ และความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้
insci_countries